Splošni pogoji poslovanja (SPP)

1. Področje veljavnosti in uporaba
1.1. Ti Splošni pogoji poslovanja (SPP) so sestavni del vseh dogovorov o prodaji in dobavi izdelkov družbe InterCal Slovenija d.o.o. – v nadaljevanju »dobavitelj« – in njenih kupcev – v nadaljevanju »naročnik« –, skupaj v nadaljevanju imenovani tudi »stranki«.

1.2. Odstopanja od teh SPP kot tudi od pogojev poslovanja naročnika ne veljajo in ne postanejo vsebina pogodbe, razen če jih dobavitelj v celoti ali delno pisno prizna.

2. Dobava/zamuda z dobavo
2.1. Če ni izrecno in pisno dogovorjeno drugače, dobavo izvrši »franko prevoznik« (v skladu s klavzulo Incoterms v različici, ki velja v trenutku sklenitve vsakokratne pogodbe) dobavitelja.

2.2. Vsaka posamezna dobava oziroma prevzem se sporazumno dogovori med dobaviteljem in naročnikom. Če dobavni roki in datumi dobav niso izrecno dogovorjeni kot fiksni, se jih vedno obravnava kot neobvezujoče. Dobavitelj je upravičen do izvršitve delnih dobav in delnih storitev.

2.3. Naročila morajo biti podana v pisni obliki (e-pošta, telefaks, pošta), razen če ni drugače dogovorjeno, telefonskih naročil dobavitelj ne sprejema.

2.4. Naročila, ki jih naročnik poda brez predhodne oddaje ponudbe dobavitelja, ne bodo obdelana.

2.5. Pogodba je sklenjena šele, ko dobavitelj naročilo/nalogo pisno potrdi. Dobavitelj lahko pred izstavitvijo potrditve naročila ponudbe kadarkoli prekliče.

2.6. Naročila naročnika morajo biti podana vsaj 4 (štiri) delovne dni pred želenim datumom dobave. V izjemnih primerih se lahko dobavni rok za posamezne dobave skrajša za do 2 (dva) delovna dneva, če dobavitelj s tem izrecno soglaša.

2.7. V primeru nepredvidljivih motenj v poslovanju (npr. nenačrtovana zaustavitev peči), prekoračitve dobavnih rokov ali izpadov dobav s strani dobaviteljevih izvajalcev, pomanjkanja delovne sile, energije ali surovin, stavk, izprtij, težav pri priskrbi transportnih sredstev, motenj v prometu, oblastnih ukrepov in primerov višje sile (glej točko 9), je dobavitelj za čas njihovega učinkovanja oproščen obveznosti dobave. Dobavitelj bo naročnika nemudoma obvestil o nastopu takšnega primera. Če posledično pride do zamude z dobavo za več kot 40 dni, je naročnik, ob izključitvi vseh nadaljnjih zahtevkov, upravičen odstopiti od pogodbe v delu, ki se nanaša na količino, katere dobava je prizadeta. Vendar pa se pogodba ne sme prekiniti zaradi neizpolnitve nepomembnega dela obveznosti.

2.8. Če je izrecno dogovorjen dobavni rok presežen po krivdi dobavitelja, je naročnik, po preteku dodatnega roka v trajanju 10 (deset) delovnih dni, ki ga naročnik pisno določi in ob izključitvi vseh nadaljnjih zahtevkov, upravičen odstopiti od pogodbe in zahtevati odškodnino. Odškodninski zahtevki naročnika zaradi zamude in/ali neizpolnitve so po višini omejeni na 25 % vrednosti računa za količino izdelkov, ki ni bila dobavljena ali se ni dobavila pravočasno, razen, če skladno z veljavnimi predpisi, omejitev dobaviteljeve odgovornosti v posledici naklepnega ravnanja ali hude malomarnosti, ni dovoljena. Navedeno ne vpliva na dolžnost naročnika zmanjševati škodo.

2.9. Pogoj za spoštovanje izrecno dogovorjenega dobavnega in izpolnitvenega roka s strani dovavitelja, je pravočasna in pravilna izpolnitev obveznosti naročnika.

2.10. Če ni drugače dogovorjeno, dobavitelj organizira prevoz svojih izdelkov (franko prevoznik) prek zunanjih transportnih podjetij. Naročnik mora zagotoviti dobavitelju pravilne informacije za natovarjanje, transport in raztovarjanje izdelkov.

2.11. Dobave obsegajo najmanj neto nosilno težo vozila na kateri temelji cena posameznega prevoza, in če ob podaji naročila naročnik izrecno ne zahteva natovarjanja manjše količine, si dobavitelj pridržuje pravico, da izrabi polno nosilnost vozila. Stroški, ki nastanejo zaradi manjših količin, naknadnega tehtanja, odstranitve itn., bremenijo naročnika. Dobavitelj je upravičen zaračunati naročene a neprevzete količine, kot tudi stroške za njihov povratni transport in manipulacijo. Morebitni dodatni stroški zaradi prekomerno dolgega časa raztovarjanja (dlje od ene ure), bremenijo naročnika.

3. Zamuda naročnika
3.1. Dobaviteljeva dolžnost dobave je zadržana za čas, ko je naročnik v zamudi s plačilom zapadlih obveznosti. Naročnik nima pravice zahtevati naknadne dobave količin, ki jih dobavitelj ni dobavil zaradi naročnikove plačilne zamude. Navedeno ne vpliva na druge pravice dobavitelja, ki jih ima zaradi plačilne zamude.

3.2. Če pride naročnik v prevzemno zamudo ali krši druge sodelovalne dolžnosti, je dobavitelj upravičen zahtevati nadomestilo za s tem nastalo škodo, vključno z morebitnimi dodatnimi stroški. Ne glede na navedeno, si dobavitelj pridržuje pravico do dodatnih zahtevkov.

3.3. Če je datum dobave fiksno dogovorjen, preide nevarnost naključnega uničenja ali naključnega poslabšanja izdelkov na naročnika v trenutku, ko je prišel v prevzemno ali plačilno zamudo.

4. Cene in plačilni pogoji
4.1. Ponujene cene se lahko spremenijo. V primeru sprememb sestavnih delov kalkulacije in/ali uvedbe in povišanja stroškovno relevantnih davkov ali dajatev (carine, stroški prevoza, stroški dela, stroški vzdrževanja, stroški energije, kot je npr. električna energija, plin ali gorivo, dodelitev certifikatov CO2 ali pristojbine, povezane s CO2, proizvodni stroški itd.), je dobavitelj upravičen do ustreznih cenovnih popravkov.

4.2. Če so se dobaviteljevi stroški vezani na CO2 (davek na CO2, pravice v zvezi z emisijami CO2 itn.) in/ali energijo in/ali transport in/ali delo in/ali vzdrževanje in/ali proizvodne stroške do trenutka dobave izdelkov, povišali za več kot 10 % v primerjavi z istimi stroški v času predložitve ponudbe, je dobavitelj upravičen, da dogovorjene cene poviša v višini navedenega zvišanja stroškov.

4.3. Če ni drugače dogovorjeno, je teža, ugotovljena s kalibriranimi tovarniškimi tehtnicami dobavitelja, odločilna za obračun. Pri dobavi zapakiranih izdelkov velja kot osnova za obračun količina, navedena na dobavni dokumentaciji.

4.4. Če ni drugače dogovorjeno, zapadejo računi v plačilo v 15 dneh od datuma računa. Šteje se, da je plačilo pravočasno, če je denar prejet na račun dobavitelja v plačilnem roku, ali pa lahko ta odloži izpolnjevanje svojih obveznosti, dokler naročnik ne izpolni svoje obveznosti ali dokler ne zagotovi zadostnih jamstev za izpolnjevanje obveznosti.

4.5. V primeru zamude s plačilom kot tudi v primeru utemeljenih dvomov o plačilni sposobnosti ali kreditni sposobnosti naročnika, je dobavitelj, brez vpliva na njegove druge pravice, upravičen zahtevati predplačila za odprte dobave in nemudoma šteti vse odprte – tudi odložene – zneske računov za zapadle.

4.6. Naročnik ni upravičen do zadržanja plačil. Pobot dobaviteljevih terjatev z morebitnimi nasprotnimi terjatvami naročnika je možen le, če so bile slednje s strani dobavitelja izrecno priznane ali so bile pravnomočno ugotovljene.

5. Kakovost in opozorila
5.1. Pri prenosu na tretje osebe je naročnik dolžan upoštevati vsa opozorila v skladu s priloženimi informacijami o izdelkih (dobavnica, natis na vreči oziroma produktne podatkovne pole) in vsakokrat veljavno varnostno podatkovno polo. Naročnik odgovarja za polno upoštevanje teh opozoril tako pri lastni uporabi izdelkov kot tudi pri nadaljnji prodaji ali prenosu.

6. Prenos nevarnosti
6.1. Če ni drugače dogovorjeno, stroški in nevarnost preidejo na naročnika s prevzemom izdelkov/blaga v podjetju dobavitelja (Incoterms, glej točko 2.1.). To velja tudi, če transport izvede in organizira dobavitelj.

6.2. V primeru prevzemne zamude po krivdi naročnika se šteje, da je nevarnost glede izdelkov prešla na naročnika že z obvestilom o pripravljenosti za dobavo.

6.3. Kraj izpolnitve je obrat dobavitelja.

7. Pridržek lastninske pravice
7.1. Blago ostaja v lastništvu dobavitelja, do polnega plačila kupnine.

7.2. Naročnik se zavezuje, da bo z izdelki skrbno ravnal in jih hranil ločeno od izdelkov drugih dobaviteljev, tako da je v vsakem trenutku možno določiti lastnino dobavitelja.

7.3. V primeru rubeža ali drugega zahtevka je naročnik dolžan izpostaviti dobaviteljevo pravico do lastnine in dobavitelja brez odlašanja o tem obvestiti.

7.4. Naročnik je upravičen dobavljene izdelke prodati, pri čemer je naročnik v trenutku prodaje, terjatve do svojih kupcev, ki pri tem nastanejo, skupaj z vsemi pravicami, že odstopil dobavitelju, in sicer do polnega plačila vseh dobaviteljevih terjatev, ne glede na to, ali so prodani izdelki neobdelani, obdelani ali ponovno prodani enemu ali več odjemalcem.

8. Stvarne napake in odškodninski zahtevki
8.1. Dobavitelj je odgovoren za stvarne napake le v obsegu, v katerem morajo izdelki v času primopredaje izpolnjevati zahteve iz podatkovnih listov o izdelkih. Dobavitelj zato ni odgovoren za kakršne koli druge stvarne napake izdelkov. S sklenitvijo pogodbe z dobaviteljem se naročnik strinja s takšno omejitvijo odgovornosti in se prav tako odpoveduje vsem pravicam in zahtevkom v zvezi s tem.

8.2. O vseh stvarnih napakah in s tem povezanih zahtevkih je treba nemudoma pisno poročati dobavitelju, vendar najkasneje v 10 dneh po primopredaji, sicer bodo vsi odškodninski zahtevki nični.

8.3. Vse mere, teže in specifikacije kakovosti, ki jih vsebujejo tehnični listi, reklamno gradivo in dokumentacija, ki jih objavi dobavitelj, ter vzorci ali preskušanci, so približne vrednosti ustrezne povprečne proizvodnje dobavitelja. Vse risbe, načrti, specifikacije količin ali izračuni zahtev, ki so na voljo naročniku, so nezavezujoči, ostajajo v lasti dobavitelja in so lahko dostopni tretjim osebam le s predhodnim pisnim soglasjem dobavitelja.

8.4. Razen če je dobavitelj kriv naklepa ali hude malomarnosti, so vsi odškodninski zahtevki zoper njega v celoti izključeni, ne glede na njihovo pravno podlago. V vsakem primeru so odškodninski zahtevki zoper dobavitelja omejeni na čiste stroške sanacije neposredno povzročene škode, brez kakršne koli posledične škode, izgube dobička ali podobno.

9. Viša sila
9.1. Primeri višje sile (kot npr. vojna, naravne nesreče, stavka, epidemije, pandemije, uradni ukrepi), ki strankama v celoti ali delno preprečujejo izvedbo njunih obveznosti v skladu s to pogodbo, do prenehanja višje sile, obe stranki odvezujejo celotne ali delne izpolnitve te pogodbe. Stranka, pri kateri je prišlo do višje sile, mora drugo stranko o tem nemudoma obvestiti.

10. Krajevna pristojnost, veljavno pravo
10.1. Za te SPP in njihovo pravno veljavnost, interpretacijo in izpolnitev ter vse pravne odnose med kupcem in prodajalcem velja slovensko pravo ob izključitvi kolizijskih pravil. Uporaba konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izrecno izključena.

10.2. Za vse spore, ki izvirajo iz SPP ali se nanašajo na njihovo sklenitev, kršitev, razveljavitev ali ničnost, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani, pristojno za gospodarske zadeve.

11. Varstvo podatkov
11.1. Naročnik izrecno daje soglasje za obdelavo in posredovanje njegovih podatkov znotraj skupine podjetij dobavitelja v obsegu, potrebnem za izvajanje storitev, ki so navedene v teh SPP in v oglaševalske namene. Naročnik lahko dovoljenje za obdelavo in posredovanje njegovih podatkov kadarkoli prekliče.

12. Zaupnost
12.1. Stranki se zavezujeta, da bosta zaupne informacije, do katerih dobita dostop v okviru tega pogodbenega razmerja, obravnavali zaupno brez omejitev in jih ne bosta razkrivali tretjim osebam. Ta obveznost do zaupnosti velja tudi po prenehanju poslovnega odnosa.

13. Salvatorična klavzula
13.1. Če je ali bi postala ena ali več določb teh SPP v celoti ali delno neveljavna ali neizvedljiva, to ne vpliva na veljavnost ali izvedljivost ostalih določb. Namesto neveljavne določbe se šteje, da je dogovorjena takšna veljavna določba, ki ustreza smislu in namenu neveljavne določbe; enako velja za morebitne vrzeli v teh SPP.

Stanje november/2022